Fotogalerie
I. Z Juneau do Skagway
II. Chilkoot Pass
III. Whitehorse
IV. Yukon River
V. Dawson City
VI. Carcross
VII. Cestou zpě do Juneau
Reportáž
Hlavní stránka
 

Mapa cesty

Odkazy + info
Kontakty

Servisní informace:

Skagway

Doprava: letadlem ze Seattelu do hlavního města Aljašky Juneau (zpáteční letenka cca 280 až 400USD, Alaska Airlines - www.alaska-air.com, tel: 1-800-252-7522).

Do Skagway pak vedou z Juneau dvě cesty: lodí se společností Alaska Marine Highway (35USD - jedna cesta, www.dot.state.ak.us/external/amhs/home.html, tel: 1-800-642-0066, 907-465-3941); letecky - vrtulovými jednoplošníky s jednou z mnoha leteckých společností operujících z mezinárodního letiště v Juneau (80 až 100USD - jedna cesta)

Kde bydlet: Hotel
- Gold Mining Hotel (65USD, 2osoby/noc); Kemp - Hanousek Park (14th & Brodway, tel: 983-3333)

Chilkoot Pass
- stezka startuje zhruba 15 km severně od Skagway z Deya, kam ze Skagway jezdí taxislužba (10USD)
- k přechodu průsmyku je zapotřebí povolení kanadské strany (25USD, Parks Canada - 2nd & Brodway, rezervace tel: 1-800-661-0486)

Whitehorse
Doprava: z Lake Bennett na konci Chilkoot Trail se pokračuje pěšky do Log Cabin ke klondikské dálnice, anebo vlakem do Frazeru (45USD s rezervací + 15USD příplatek bez rezervace (1-800-343-7373, www.whitepassrailroad.com); dále do Whitehorse autobusem (Alaskon Express, tel: 686-3225, cena cca 80USD; Atlin Express, tel: 250-651-7617); autostop je zde na denním pořádku

Kde bydlet: Hotel - Capital Hotel (30USD - 2 osoby/noc, 103 Main Street, 867-667-2665); The Bonanza Inn (cena 35USD - 2osoby/noc, 4109 Main Street, 867-668-4545); Roadhouse Inn (25-30USD - 2 osoby/noc, 2163 2nd Avenue, 667-2594); Kemp - Robert Service Campgrounds (668-3721
Pronájem lodi: Kanoe People (kanoe z Whitehorse do Dawson Cityn na 16 dnů - 260USD, 1st & Strickland, Watefront, 668-4899, www.kanoepeople.com)

Dawson City
Kde bydlet: Hotel - Bunkhouse Hotel (Bag 4040, tel: 867-993-6164, cena 42USD - 2osoby/noc, http://www.bunkhouse.ca); Kemp - West Dawson Tent City, tel: 993-5672

Půjčení vozu: Northern Superior Mechanical (Bag 7000, tel: 867-993-5710, cena cca 30 USD, den)

Doprava zpět do Whitehorse a Skagway:
Autobus - Dawson City Courier & Taxi (cena 65 až 75USD, tel: 393-3334)

Zdrojové infromace:
Klondike Gold Rush National Historical Park, Chilkoot Trail, Klondike Gold Rush Seattle Unit, University of Washington - dobové fotografie,
Yukon Teritory: Yukon , Yukonalaska.com, Dawson City: Informace

Všeobecné informace (převzato z ministerstva zahraničních věcí)

Doklady:

Při cestách do Kanady se vyžaduje platný cestovní pas a zpáteční letenka. Doba platnosti českého pasu by se měla shodovat minimálně s dobou pobytu v Kanadě. Doporučuje se však, aby byl občan ČR vybaven cestovním pasem, jehož platnost končí nejméně 1 měsíc po předpokládaném odletu z Kanady. K řízení motorového vozidla při turistických cestách postačuje český platný řidičský průkaz, doporučuje se však používat mezinárodní řidičský průkaz.

Víza a režim vstupu:
Občané ČR podléhají vízové povinnosti. Turistické vízum /visitor visa/ lze obdržet na Velvyslanectví Kanady v Praze, na hranicích nelze kanadské vízum obdržet. Spolu s vízovou žádostí se předkládá doklad o finančním zabezpečení pobytu v Kanadě, event. pozvání od osoby, která hradí pobyt v Kanadě, doklad o statusu žadatele (zaměstanec, podnikatel, student apod.).

Samostatně cestující děti mladší 16 let musejí předložit i notářsky ověřený souhlas rodičů či jiného zákonného zástupce s cestou do Kanady a informace k osobě, která se o ně v Kanadě postará. O podrobnostech dokumentačně náročného vízového řízení doporučujeme se informovat přímo na kanadském zastupitelském úřadě (Mickiewiczova 6, 125 33 Praha 6, tel. 2-7210 1890, fax. č. 2-7210-1890 popř. konzultovat jeho internetovou stránku http://www.dfait-maeci.gc.ca/ prague/czech/embass-c.htm). Pokud český občan žádá o kanadské vízum mimo území ČR - ve třetí zemi (samozřejmě mimo Kanadu, což je vyloučeno) je obvyklé, že kanadský zastupúitelský úřad požaduje i doklad o žadatelově oprávnění k pobytu ve třetí zemi. .


Na území Kanady lze s vízem pobývat až 6 měsíců ode dne vstupu na její území, v odúvodněných případech lze pobyt prodloužit. Kanadský imigrační úředník, disponující širokými pravomocemi, může i přes držení platného víza vstup na území Kanady odepřít či zmíněnou šestiměsíční dobu zkrátit - vyznačením data, do kterého musí návštěvník Kanadu opustit, do cestovního pasu u vstupního razítka (často vyznačením data zpátečního letu z Kanady). Při vstupu na území Kanady se vedle platnosti cestovního pasu a víza posuzuje, zda návštěvník: má dobrý zdravotní stav - tzn., že nesmí trpět nakažlivou nemocí, která je snadno přenosná, pro cesty do 180 dnů se nevyžaduje lékařské osvědčení nebo potvrzení. K cestám nad 6 měsíců nebo v případě studijního nebo pracovního povolení je zapotřebí mít lékařské osvědčení, jehož formulář včetně potřebných náležitostí mají k dispozici na všech zastupitelských úřadech Kanady. Osobám, které trpí vážným onemocněním, doporučujeme před odjezdem do Kanady navštívit lékaře

.- nemá záznam v trestním rejstříku - tzn., že osobě, která spáchala závažný trestný čin, může být imigračním úředníkem odepřen vstup do Kanady. V této souvislosti upozorňujeme, že uvedení nepravdivých údajů je porušením imigračního zákona a může mít za následek odepření vstupu na území Kanady. V Kanadě se za trestný čin považuje i řízení pod vlivem alkoholu, sledovány jsou krádeže v obchodech.

- má dostatek finančních prostředků ke krytí nákladů při pobytu na území Kanady. Výše peněžní částky nezbytné ke krytí nákladů není stanovena, lze doporučit cca 100 - 150 CAD na osobu a den, nicméně posouzení dostatečnosti peněžních prostředků je v plné kompetenci imigračního úředníka. Finanční prostředky lze prokázat v hotovosti, cestovních šecícch, kreditních kartách a pod. Krytí pobytu finančními prostředky může být nahrazeno pozváním . Náležitostí pozvání
doporučujeme konzultovat na kanadském zastupitelském úřadě.

Každý návštěvník Kanady může být na letišti nebo jiném hraničním přechodu podroben interview, jehož smyslem je zjistit charakter jeho cesty do Kanady a způsob jejího finančního krytí. Imigrační úředník by neměl mít pochyb o pravdivosti deklarovaného účelu cesty, o jejím časovém omezení. Za návštěvníka může být považován pouze ten, kdo má v úmyslu v Kanadě pobývat přechodně. Pokud se návštěvník neprokáže zpáteční letenkou, dostatečným krytím svých nákladů ani pozváním od kanadského subjektu či jinak zpochybní turistický účel své cesty, může mu být odepřen vstup do Kanady. Po odepření vstupu bude na nezbytnou dobu umístěn do tzv. centra zadržených osob.
Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

Celní a devizové předpisy:
Omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny, na rozdíl např. od USA, stanoveno. Nicméně se doporučuje v případě dovozu vyšší částky kanadské i jiné měny v hotovosti učinit o této skutečnosti prohlášení u celních úředníků.

Předměty, které podléhají určitému omezení při jejich dovozu do Kanady, lze rozdělit do tří skupin:

1. Předměty zakázané - jako jsou např. předměty představující dětskou pornografii, propagandu nesnášenlivosti a rasové nenávisti, narkotika, padělané peníze či automatické zbraně.

2. Předměty, které lze dovést pouze s povolením kanadských úřadů či potvrzením úřadů zemí, z nichž předměty pochází. Povolovací režim či požadavek na příslušná potvrzení se vztahuje např. na dovoz živých zvířat, rostlin, potravin, zbraní, předmětů kulturní hodnoty apod. (Též viz níže).

3. Kategorie předmětů či zboží, jejichž dovoz je kontrolován co do množství. Spadají sem některé potraviny /hovězí či mléčné výrobky, některé druhy čerstvého ovoce, čerstvá zelenina/ či ohrožená zvířata nebo rostliny.

Osvobození od cel při dovozu zboží se vztahuje na věci osobní spotřeby potřebné pro délku pobytu a částky do hodnoty 750,-CAD. Je možno dovážet cigarety do 200 ks či 50 ks doutníků, alkoholické nápoje do objemu 1, 5 l v přípaadě vína nebo 1,14 l v případě lihovin, nebo maximálně 24 (355ml) plechovek/ lahví piva. Celní sazby při nadměreném dovozu zboží či lihovin se pohybují okolo 30 % z hodnoty zboží.

Je nutné upozornit na přísné omezení dovozu potravin, zejména ovoce a zeleniny, kde se doporučuje dát přednost ovoci sušenému či konzervovanému nebo konzervované zelenině. U některých druhů ovoce či zeleniny, masa a mléčných výrobků je často vyžadováno předem, před vstupem na území Kanady vydané povolení k dovozu. Dovoz některých potravin je zakázán zcela, jako tomu je u jablek, jahod, meruněk či brambor. Uplatňují se i množstevní omezení s tím, že při překročení dovoleného množství lze uložit celní zatížení od 150% do 350%.

Stanovení povinnosti doložit dobrý zdravotní stav dovážené věci se vztahuje i na dovoz zvířat. Např. u koček je nutné veterinární potvrzení že zvíře netrpí vzteklinou. Další náležitosti veterinárního potvrzení se liší v závislosti na tom, zda je kočka dovážena
ze země, kde se vyskytuje vzteklina či nikoli. Je též možné nechat kočku očkovat v Kanadě- poplatek je 30,- CAD. Obdobně je postupováno při dovozu psů.

Rovněž dovoz rostlin podléhá značným omezením a je nutno jej konzultovat s kanadským zastupitelským úřadem.
Pokud se dováží jakékoli jídlo, rostliny, zvířata/ryby a výrobky z nich, je nutné tyto položky uvést do celního prohlášení, která jsou rozdávána cestujícím na palubách letadel před přistáním v Kanadě. V případě nedodržení předpisů je většinou zboží zabráno a zlikvidováno na náklady návštěvníka a rovněž může být uložena pokuta (pokud porušení předpisů nedosáhne stupně nebezpečnosti trestného činu).

Obecně celní předpisy Kanady odpovídají standardu západních států s výraznějším omezením v oblasti péče o ochranu životního prostředí a zdraví.

Zdravotnictví a důležitá tel. čísla:
Mezi ČR a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče a proto by důležitou součástí cest do Kanady mělo být včas uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu pobytu. Náklady na lékařské ošetření v Kanadě jsou v porovnání s ČR velmi vysoké: průměrné náklady na jednodenní pobyt v nemocnici (bez lékařských úkonů) se řádově pohybují 2000,- CAD, pobyt na jednotce intenzivní péče může dosáhnout až 3000,- 3 500,- CAD na den.

Pojištění lze dnes uzavřít např. u České pojišťovny (program GHMSI), nebo Evropského cestovního pojištění. Obě tyto organizace mají smlouvu s partnery v USA s využitím pro Kanadu. Je nezbytné, aby cestující se při uzavírání pojistných smluv podrobně seznámili s podmínkami pojištění, zejména s teritoriální působností pojištění (ubezpečili se, že pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na území Kanady), jeho věcného rozsahu (co se považuje za pojistnou událost) , dobou pojištění, výší pojistného plnění a byli vybaveni adresami a spojeními na zahraniční partnery pojišťovny, se kterou pojistnou smlouvu uzavřeli .

Je nutno upozornit, že náklady na ošetření v Kanadě jsou v porovnání s ČR nesrovnatelně vyšší pro osoby, které nejsou pojištěny. Průměrné náklady na jednodenní pobyt v nemocnici (hospitalizaci bez lékařských úkonů) se řádově pohybují kolem 2 000,- CAD, pobyt na jednotce intenzivní péče může dosáhnout až 3.000 -3.500,- CAD na den.
Důležitá telefonní čísla:
- policie, záchranná služba, požáry : 911,
- informace o telef. číslech v provincii, v níž se volající nachází: 411,
- informace o telef. číslech v jiné provincii, než ve které se volající nachází: 1(kód volané provincie) 555 1212.

ČR zastupuje v Kanadě velvyslanectví Ottawa a konzuláty Montreal, Calgary, Vancouver.

Specifika země, bezpečnostní situace a dopuručení turistům:
Specifika cestování v Kanadě jsou určena zejména rozlohou Kanady, koncentrací obyvatel v pásmu cca 250 km podél hranic s USA (v tomto pásmu žije 90procent obyvatel Kanady) a na druhé straně rozsáhlými územími s minimálním zalidněním, a s tím souvisejícími vzdálenostmi mezi turisticky atraktivními místy - od několika stovek km až k tisícikilometrovým vzdálenostem (např. Montreal- Vancouver - 4 769 km, Montreal - Calgary - 3 760 km, Montreal - Toronto - 571 km, Toronto - Niagárské vodopády - 120 km). Severní území Kanady jsou neobydlená a bežnými prostředky nedostupná. K dalším místním zvláštnostem náleží dlouhotrvající zima, obvykle od měsíce října do května s teplotami klesajícími bežně pod minus 20 C, ve vnitrozemí až minus 30 C, která je tak pro turistiku nevhodná. Při pobytu v kanadských národních a provinčních parcích je nutné dodržovat příslušné předpisy, stanovující m.j. podmínky pohybu a chování v těchto parcích, úhradu poplatků za pobyt v nich, podmínky lovu zvěře a rybolovu - jen na základě povolení. V parcích a lesích se vyskytuje jedovatý plazivý břečťan, místa jeho výskytu jsou většinou označena tabulkami "poison ivy". Při pobytu v lese hrozí napadení medvědy. Vzhledem k nadměrnému výskytu hmyzu v zalesněných oblastech Kanady i v blízkosti vodních zdrojů se doporučuje vybavit se dostatkem účinných repelentních přípravků.

Výše uvedená specifika (překonávání značných vzdálenostních rozdílů, klima, celkové životní prostředí, náklady na cestování) zdůvodňují nižší úroveň infrastruktury pro turistiku ve srovnání např. se západní Evropou nebo i se Spojenými státy americkými.
Celková bezpečnostní situace v Kanadě je dobrá a při běžných cestách není nutné se obávat. Výjimku může tvořit pobyt v odlehlých částech velkých měst, případně v řídce obydlených oblastech.

Důležité je vybavit se přesnou aktuální adresou a telefonním spojením na případné přátele a příbuzné, které hodlají cestující navštívit. V Kanadě neexistuje centrální evidence obyvatel a české ani kanadské úřady často nemohou být ve vyhledávání adres a telefonického spojení nápomocni, současně i s ohledem na časté cestování a stěhování místních obyvatel. Je vhodné si poznačit na náhradním místě číslo cestovního dokladu a poznamenat si důležitá telefonní čísla v zemi.
Závěrem se opakují některá zásadní fakta, které je nezbytné zohlednit při cestování do Kanady:

- vízová povinnost,
- nutnost zpáteční letenky, zakoupené před cestou do Kanady,
- nutnost cestovního zdravotního pojištění,
- dostatečné finanční vybavení na pobyt a cestu na velkých vzdálenostech spojené s vysokými dopravními a pobytovými náklady,
- respektování přísných imigračních, celních předpisů a vnitřních zákonů Kanady a upozornění s prioritním důrazem na zákaz přijetí zaměstnání či zahájení studia bez povolení k pobytu, které je možné získat jen na ZÚ Kanady mimo území Kanady, a vyvarování se snahy o nepovolený vstup do USA z území Kanady,
- dobrá příprava celkové organizace individuální turistiky ještě před příjezdem do země,
- dobrý zdravotní stav a bezúhonnost cestovatele.


Designed and edited by Radek Adamec            Amerika v kostce - www.omicron.cz/amerika